Syrische hamsterfokker sinds 2012
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoud

Begrippen

 1. Toepasselijkheid
 2. Het aanbod
 3. De overeenkomst
 4. Koop- en Garantiewet
 5. Reserveren
 6. De prijs en de prijswijzigingen
 7. Ophalen
 8. Overige
 9. Privacy

  Klachten

 

Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Hobbyfokker: Een Hobbyfokker is iemand die hobbymatig dieren in huiselijke kringen
  laat voortplanten. Voor deze hobby is een zekere mate van kennis nodig over de
  biologie van het dier. Meestal is dit gebasseerd op ervaring die groeit met de jaren,
  maar ook door uitwisseling van kennis tussen Hobby Fokkers onderling.
  Een Hobby Fokker heeft als doel, het fokken van gezonde en lieve dieren.
  Nooit heeft een Hobby Fokker als doel winst te maken met het fokken van dieren.
 • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
  bedrijf en een overeenkomst aangaat met de Hobby Fokker.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst betreffend verkoop of dinstverlening tussen de
  consument en de Hobby Fokker.
 • Overeenkomst op afstand: Elk overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meerdere technieken voor
  communicatie op afstand.

 

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkmsten die tussen de
  Hobby Fokker en consument worden gesloten.


 2. Het aanbod

  2.1. De aangeboden dieren van de Hobby Fokker worden duidelijk en waarheidsgetrouw
        afgebeeld en omschreven. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om
        een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
  2.2. Het aanbod omvat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is
        wat zijn rechten en verplichtingn zijn indien hij het aanbod aanvaardt.

 3. De Overeenkomst

  3.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

 4. Koop- en garantiewet

  4.1. De Hobby Fokker is gebonden aan de koop- en garantiewet. Dit is en wet die sinds
        1993 bestaat en in het leven is geroepen om u als consument te beschermen tegen
        verborgen gebreken.
  4.2. Onder verborgen gebreken worden verstaan, erfelijke afwijkingen of ernstige
        gedragsproblemen.
  4.3. Bij het constateren van geborgen gebreken, heeft de consument het recht om binnen
        een half jaar het desbetreffende dier te ruilen of het aankoopbedrag terug te vragen.

 5. Reserveren

  5.1. Het reserveren van een hamster kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden.
  5.2. Kinderen onder de 16 jaar kunnen alleen en hamster reserveren indien toestemming
        van de ouders/verzorgenden is verkregen, hieror zullende de ouders minstens 1 mail
        moeten sturen of in een van de correspondenties reageren.
  5.3. Indien er niet gereageerd wordt op correspondentie kan de reservering vervallen.
  5.4. Het vooraf overgemaakte bedrag voor de hamster vervalt en wordt niet aan de consument
        geretourneerd indien de consument, zonder opgaaf van redenen, het dier niet komt ophalen.

 6. De prijs en de prijswijzigingen

  6.1. De Hobbyfokker bepaald een prijs welke hij duidelijk naar de consument communiceert.
  6.2. De Hobby Fokker kan en mag op elk moment een prijswijziging doorvoeren.

 7. Ophalen

  7.1. De consument dient de hamster op de afgesproken dag/datum/tijd op te halen.
  7.2. Voor het vervoer van de hamster dienst de consument zelf een vervoersmiddel mee te
        nemen, tenzij anders is overeengekomen met de Hobby Fokker.
  7.3. Hamsters die later dan 2 weken na de datum dat ze het nest mogen verlaten, opgehaald
        worden, dienen vooraf betaald te worden.

 8. Overige


  8.1. De Hobby Fokker streeft ernaar gezonde en handtamme hamsters te fokken.
        Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan voer, huisvesting en het gedrag van de hamsters.
  8.2. Indien er vanuit de Hobby Fokker twijfels bestaan over het goed terecht komen van de
        hamster, dan kan en mag de Hobby Fokker besluiten niet over te gaan tot verkoop.
  8.3. Indien er vanuit de Hobby Fokker enige twijfels bestaan over de gezondheid van een dier,
        dan zal dit dier niet aangeboden worden.

 9. Privacy

  De persoonsgegevens van de consument, worden gebruikt voor het doel waarvoor de consument
  deze aan de Hobby Fokker geeft. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het reserveren
  van een hamster.
  • de gegevens van de consument, worden niet aan derden verstrekt.
  • de gegevens van de consument worden enkel en allen gebruikt voor het verwerken van de
   reservering.

   • Algemene Voorwaarden DRD Hamsters

    drd hamsters behoudt zich het recht de algemene voorwaarden tussentijds te
    wijzigen.

    De Hobby fokker is verplicht de Algemene Voorwaarden, zoals opgesteld
    door DRD Hamsters, te voeren om het keurmerk te behouden.

   • Bij eventuele klachten dient de consument deze kenbaar te maken bij de
    Hobby Fokker. De Hobby Fokker dient op zijn beurt de klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen en te zorgen voor een passende oplossing.
    Mochten de consument en de Hobby Fokker er samen niet uitkomen, dan
    kan de consument zijn klacht indienen bij DRD Hamsters. Dit kan schriftelijk
    naar klachten@drdhamsters.nl. Hun zullen zorgen voor een passende bemiddeling tussen de consument en de Hobby Fokker. DRD Hamsters biedt de consument geen garanties.